top of page

Målgruppe & Metode

Vi er godkendt til børn og unge under §43, §114, og §107. Vi arbejder ud fra de 9 Principper for Praksis i Miljøterapeutisk Metode, og anvender forskelige teoretiske og praktiske tilgange for at leve op til principperne.

Det formelle

Vi er godkendt som:​

  • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 5 - pædagogisk/medicinsk opfølgning: Aldersgrupper 12-17 år

  • Børne- og ungehjem § 114 (efterværn) - pædagogisk/medicinsk opfølgning: Aldersgruppe 18-22 år.

  • Midlertidigt botilbud til voksne § 107 - pædagogisk/medicinsk opfølgning: Aldersgruppe 18-22 år

 

Vores beboere er:

1. Børn og unge med personlighedsforstyrrelser og egentlige sindslidelser.

 

2. Unge, der har psykiske problemer og som venter på at komme i behandling i ungdomspsykiatrien, enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse.

 

3. Unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien og som har behov for efterbehandling og som under anbringelsen på Farum Hovedgade 72 tilknyttes et ambulant behandlingsforløb i ungdomspsykiatrien.

 

4. Unge med psykiske problemer, som har behov for støtte til at mestre dagligdags situationer, primært grundet angst og depression/manglende selvværd. og hvor indsatsen kan være medvirkende til at igangsætte en positiv udvikling.

 

5. Unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom. F.eks. unge uden udadreagerende impulsadfærd, men som har de kognitive evner til at følge behandlingen i tilbuddet.

 

.

Indenfor bordfodbold_edited.jpg

Hvem er
målgruppen?

Målgruppen kendetegnes bl.a. ved at have sociale vanskeligheder og svært ved at indgå i samfundslivet. Den har svært ved at tilpasse sig skole, fritid og relationer.

 

Farum Hovedgade 72 er et lille sted med plads til 5 børn/unge, der skaber rum til de unge i aldersgruppen 12-22 år med psykosociale problemstillinger, herunder manglende social tilpasning, angst, depression, selvskade, subsidiært mindre misbrugsproblematikker og/eller andre psykiske lidelser.

Visitation af et barn/en ung sker direkte fra kommunerne ved fremsendelse af relevante sagsakter. Efterfølgende vurderer visitationsudvalget (ledergruppen) samt (evt.) ekstern speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, ud fra de samlede foreliggende oplysninger, hvorvidt behandlingsstedet er det rette tilbud for den unge.

 

Det overvejes altid, hvorvidt barnet/den unges problemstilling(er) kan rummes i tilbuddet og i den eksisterende gruppe af børn og unge.

 

I starten af opholdet satses der primært på skabelse af relation, forudsigelighed og tryghed, før der påbegyndes en egentlig behandlingsindsats.

Der vil være et tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien før, under og efter behandlingsopholdet på Farum Hovedgade 72.

Dagligdagen er vigtig. De unge, der visiteres til bostedet, skal indgå skole-/uddannelsestilbud og have en eller flere fritidstilbud. Ligeledes skal de unge deltage i husets hverdag, herunder rengøring og madlavning (alm. dagligdags træning).

For så vidt aldersgruppen over 18 år er der mulighed for forlængelse af ophold, enten i form af efterværn (§ 114) eller som midlertidigt botilbud (§ 107). Forudsætningen er dog, at man i forvejen er indskrevet på bostedet før det fyldte 18. år.

Der er mulighed for psykolog- og psykiaterbehandling under opholdet.

Tilgange & Metoder

Vi arbejder ud fra de 9 Principper for Praksis i Miljøterapeutisk Metode (se dem her). 

 

Det er en faglig tilgang, som har fokus på at styrke barnets/den unges praktiske og sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge det daglige miljø, herunder fysiske rammer, daglige samvær, rutine og struktur på en måde, som styrker barnets/den unges udvikling.

 

Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang tager ofte udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og kan ses som en slags psykoterapi, der foregår i hverdagen. Den miljøterapeutiske tilgang benytter sig bl.a. af metoder som spejling og jeg-støtte.

For at lykkes med de miljøterapeutiske principper tager vi forskellige faglige redskaber i brug: Vi ser barnets/den unges problemer i relation til de systemer (fx en familie, en døgninstitution, en skole), som barnet/den unge indgår i. Problemet er således ikke knyttet til barnet/den unge, men sættes i forhold til systemerne omkring.

 

Derfor er relationsarbejdet vigtigt for os Farum Hovedgade 72. For at lykkes med at skabe et liv behandler vi  barnets/den unges problemer gennem inddragelse og udvikling af de relationer og systemer, som barnet/den unge indgår i.


Vi arbejder ligeledes med en autismepædagogisk tilgang og en stressreducerende tilgang og benytter os  bl.a. af metoder som Low Arousal og TEACCH.

 

Hele den faste medarbejdergruppe inddrages aktivt i at arbejde miljøterapeutisk som overordnet ramme. Det er vigtigt for os, at voksengruppen er hjemmevant i de faglige værktøjer, vi bruger i hverdagen. 
 

bottom of page